Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV72J3
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQ1D5

За нас - Държавна агенция "Електронно управление"

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) към Министерския съвет е създадена със Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г.). Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Председателят на ДА „Електронно управление“ е първостепенен разпоредител с бюджет, определя се с Решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок от 5 години.

 

Агенцията е правоприемник на дирекция „Електронно управление” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

 

Държавна агенция „Електронно управление” има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики. Агенцията поддържа също така централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

 

Председателят на ДАЕУ провежда държавната политика в следните области:


- Електронно управление;
- Електронни удостоверителни услуги;
- Електронна идентификация;
- Мрежова и информационна сигурност;
- Инфраструктура за пространствена информация;
- Информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат.

 

При осъществяването на държавната политика в посочените области председателят на агенцията изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с акт на Министерския съвет.