Административни услуги на ДАЕУ

[Plugin:NotEquals text1="" text2="[Plugin:GenerateFileLinksFromContentLinks text='admin-services' currentLibrary='daeu' libraryName='daeu' libraryNameEN='daeuEN' richTextName='Article_summary' fileElementName='Attachment' stagingContext='e-gov' prodContext='[Element key='prodContext' type='sitearea' context='selected' name='daeu/site' rootPage='[Element key='rootPage' type='sitearea' context='selected' name='daeu/site' rootPageEN='[Element key='rootPageEN' type='sitearea' context='selected' name='daeu/site' rootSiteArea='site"] [/Plugin:NotEquals]
Специфични административни услуги
2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща
03 Sep 2019

2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори
04 Sep 2019

2848 Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през RegiX
04 Sep 2019

3088 Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност
06 Apr 2020

Общи адмнистративни услуги
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
04 Sep 2019

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
09 Sep 2019

1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт, или с извършване на друга административна услуга
09 Sep 2019

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
09 Sep 2019

3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
09 Sep 2019