Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5

Административни услуги на ДАЕУ

Специфични административни услуги
2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща
03 Sep 2019

2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори
04 Sep 2019

2848 Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през RegiX
04 Sep 2019

3088 Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност
06 Apr 2020

3217 Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път
23 Dec 2021

Общи административни услуги
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
04 Sep 2019

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
09 Sep 2019

2 Предоставяне на достъп до обществена информация
09 Sep 2019