Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
2 Предоставяне на достъп до обществена информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 

Наименование на административната услуга: Предоставяне на достъп до обществена информация


Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за достъп до обществена информация – чл. 3, ал. 1 и ал. 3, чл. 4; Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Държавна агенция „Електронно управление“.


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) или определено от него лице.


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. „Й.В. Гурко“ №6; e-mail: mail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде подадено писмено, по факс или по електронен път, както и устно. След регистрацията му се насочва съгласно Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация за изготвяне на обосновано решение, което се изпраща на заявителя.


Изисквания: Исканата информация да не е класифицирана по смисъла на ЗЗКИ.


Необходими документи: Образец на заявление и образец на протокол за устно заявяване.


Образци на формуляри: Заявление за достъп до обществена информация;  Протокол за направено устно запитване за достъп до обществена информация; Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.


Начини на заявяване на услугата: Искане за достъп до обществена информация се прави чрез писмено заявление или устно запитване. Анонимни запитвания не се приемат.

 

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: mail@e-gov.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 30-дневен от датата на получаване на решението.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна, с изключение на заплащането на необходимите консумативи по предоставянето на ДОИ.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд София- град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:  mail@e-gov.bg


Начини на получаване на резултата от услугата: В Центъра за административно обслужване на ДАЕУ– лично или от упълномощено лице;. чрез лицензиран пощенски оператор: - като вътрешна препоръчана пощенска пратка, вътрешна куриерска пратка или международна препоръчана пощенска пратка;. по електронен път.