Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 

Наименование на административната услуга: Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)


Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2133


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за администрацията - §. 1, т. 2, буква “в“; Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2; Кодекс на труда – чл. 128а, ал. 1.


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Държавна агенция „Електронно управление“


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване на ДАЕУ; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. Й.В. Гурко №6; e-mail: mail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявителят подава заявление по образец до главния секретар на ДАЕУ за издаване на удостоверение (УП-3) или заявява услугата устно в Център за административно обслужване на ДАЕУ. При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода за осигурителния доход. Заявлението заедно с приложените документи, се входира в деловодната система и се резолира за директора на дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“ (ПДАОЧР). Директорът на дирекция ПДАОЧР предоставя на служител от дирекцията постъпилото искане за издаване на съответния документ; Документът се регистрира в отдел „Човешки ресурси“ в регистъра за издадени пенсионни документи от ДАЕУ.

Изисквания: Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с ДАЕУ и/или организациите, на които ДАЕУ е правоприемник.


Необходими документи:

Копия от трудова/служебна книжка;


Документ за идентичност на имена, в случай на настъпили промени;


Нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.

 

При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

 

На служителя приемащ заявлението се представят оригиналите на горепосочените документи за сверка.

 

Образци на формуляри: Изтегли образеца


Начини на заявяване на услугата:

 

Писменото заявление се подава по образец по един от следните начини:

лично – с документ за самоличност;


лицензиран пощенски оператор /поща/ - заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;


от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.


устно в Център за административно обслужване на ДАЕУ, за което служител от отдела попълва заявление.

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата  се предоставя и по електронен път чрез сканиране на издадения документ и изпращането му с електронен подпис.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд София- град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg


Начини на получаване на резултата от услугата:

 

Удостоверението се получава:

 

лично – срещу документ за самоличност;


чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка;


от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.

 

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.