Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 

Наименование на административната услуга: Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)


Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2134


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2; Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Държавна агенция „Електронно управление“


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване на ДАЕУ; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. Й.В. Гурко №6; e-mail: mail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявителят подава заявление по образец до главния секретар на ДАЕУ за издаване на удостоверение (УП-2) за осигурителен доход. Услугата може да бъде заявена и устно в Център за административно обслужване на ДАЕУ. За заявената услуга се попълва заявление от служител на центъра. Заявлението, заедно с приложените документи, се входира в деловодната система и се резолира за директора на дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“ (БФУС). Директорът на дирекция БФУС предоставя на служител постъпилото за издаване на удостоверение (УП-2) за извършване на проверки в наличните в агенцията документи (разплащателни ведомости и др.). След уточняване на данните се издава съответен документ. Документът се предоставя в отдел „Човешки ресурси“ за регистриране в регистъра за издадени пенсионни документи от ДАЕУ.


Изисквания: Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с ДАЕУ и/или организациите, на които ДАЕУ е правоприемник.


Необходими документи:

 

Копия от трудова/служебна книжка;


Документ за идентичност на имена, в случай на настъпили промени;


Нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.


При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.


На служителя приемащ заявлението се представят оригиналите на горепосочените документи за сверка.

 

Образци на формуляри: Образец на заявление.

 

Начини на заявяване на услугата:

 

Заявлението по образец се подава по един от следните начини:

 

 - лично – с документ за самоличност;


 - лицензиран пощенски оператор /поща/ - заявлението следва да е в оригинал с нотариална заверка на подписа;


 - от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.


 - устно в Център за административно обслужване на ДАЕУ, за което служител от центъра попълва заявление по образец.

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата се предоставя по електронен път, чрез сканиране на издадения документ и изпращането му с електронен подпис.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд София-град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg


Начини на получаване на резултата от услугата:

 

Удостоверението се получава:

 

 - лично – срещу документ за самоличност;


 - чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка;


 - от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.

 

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.