3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 

Наименование на административната услуга: Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ


Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 3


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в, във връзка с; Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, във връзка с: Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40.


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Държавна агенция „Електронно управление“


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване; адрес: 1000 гр. София, ул. "ген. Й.В.Гурко" №6; e-mail: mail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуален административен акт:

Постъпило писмо от НОИ за уточняване на разлики между издадено удостоверение и данните за осигуреното лице от информационната система на НОИ. Услугата може да бъде заявена устно в Център за административно обслужване на ДАЕУ. За заявената услуга се попълва заявление от служител на Център за административно обслужване на ДАЕУ. Писмото се входира в деловодната система и се резолира за директора на дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“ (БФУС). Директорът на дирекция БФУС предоставя на служител постъпилото писмо за извършване на проверки в наличните в агенцията документи (разплащателни ведомости и др.) за информация, уточняваща посочените в искането разлики между издадено удостоверение (УП-2) и данните за осигуреното лице от информационната система на НОИ. След уточняване на данните се издава съответен документ; Документът се предоставя в отдел „Човешки ресурси“ за регистриране в регистъра за издадени пенсионни документи от ДАЕУ.

Изисквания: Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с ДАЕУ и/или организациите, на които ДАЕУ е правоприемник.


Необходими документи: Писмо от НОИ.  

При заявяване НОИ следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

 

Образци на формуляри: няма.


Начини на заявяване на услугата: Писмено или устно. Устно в Център за административно обслужване на ДАЕУ, за което служител от центъра изготвя протокол.


Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Услугата се предоставя по електронен път чрез сканиране на издадения документ, изпратен с електронен подпис. 

 

Срок за издаване на заявените документи – 14 дни.


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд София-град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg


Начини на получаване на резултата от услугата:

Удостоверението се получава:

  • лично – срещу документ за самоличност;
  • чрез лицензиран пощенски оператор или по пощата, с обратна разписка;
  • от други лица – срещу изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка/.