Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
2805 Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 

Наименование на административната услуга: Предоставяне на услуга за електронна препоръчана поща


 Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2805


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, чл. 19, чл. 20 и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), чл.27 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване на ДАЕУ; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. Й.В. Гурко № 6; e-mail: mail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Услугата се предоставя на граждани, администрации и юридически лица, както и на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, и представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща. Системата за сигурно електронно връчване включва комплекс от ресурси и услуги по изпращане и получаване на електронни изявления и електронни документи. 

Достъпът през уеб интерфейс се осъществява след регистрация чрез средство, позволяващо идентификация на потребителите (Квалифициран електронен подпис, Електронна идентичност (eID) по смисъла на Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Изисквания: достъп с КЕП, eID, ПИК на НОИ или други, приети с държавен акт средства за идентификация.


Необходими документи: попълване на онлайн формуляр


Образци на формуляри: онлайн формуляр

Начини на заявяване на услугата: онлайн на портала на https://edelivery.egov.bg/ 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:  https://edelivery.egov.bg/help  


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – София град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: исков ред по АПК и ГПК


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg


Начини на получаване на резултата от услугата: по електронен път.


Срок на предоставяне на услугата: 5-дневен.