Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
2835 Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори

Наименование на административната услуга: Предоставяне на достъп на физически лица до информация свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори


Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2835


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги – чл.7, ал.2; Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, който от 25 май 2018 г. отменя Директива 95/46/ЕО; Закон за ратифициране на Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (обн. ДВ бр.56/2002); Харта на основните права на Европейския съюз 2010/C 83/02 - чл.8, ал.1 и ал.2.


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване на ДАЕУ; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. Й.В. Гурко № 6; e-mail: mail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Чрез услугата „Достъп на физически лица до информацията, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори“ се предоставя на всяко физическо лице, което се е регистрирало в Системата за сигурно е-връчване, достъп до съхраняваните за него данни в регистри на първични администратори. 


Изисквания: Достъпът през уеб интерфейс се осъществява след регистрация в Системата за сигурно е-връчване посредством средство, позволяващо идентификация на потребителите (Квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт). 


Необходими документи: няма.


Образци на формуляри: няма.

 

Начини на заявяване на услугата: онлайн на портала на https://edelivery.egov.bg/

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: https://edelivery.egov.bg/Help


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – София град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: исков ред по АПК и ГПК


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg;


Начини на получаване на резултата от услугата: по електронен път.