Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
2848 Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през RegiX

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА:

 

Наименование на административната услуга: Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри през средата за междурегистров обмен RegiX.


Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 2848


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл.7, ал.2, във връзка с чл.7, ал.8, чл.12, ал.1 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, чл.4 ал.5 от Закона за електронно управление,  и чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване на ДАЕУ; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. Й.В. Гурко № 6; e-mail: mail@e-gov.bg; 02/949-2040, 02/949-2119; работно време: от 9,00 до 17,30 часа;


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Чрез услугата се предоставя на всяко физическо лице, което се е регистрирало в Системата за сигурно е-връчване, информация за достъп от трети лица до неговите данни, съхранявани в регистри на първични администратори.

След влизане в системата за сигурно е-връчване гражданинът избира Справки за физическо лице. Достъпва регистъра на Държавна агенция „Електронно управление“ – ДАЕУ и в справката въвежда входните параметри за определен период от време. След избиране на бутон „Изпрати“ справката се генерира.  


Достъпът през уеб интерфейс се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ.


Изисквания: достъп с КЕП или ПИК на НОИ.


Необходими документи: няма.


Образци на формуляри: Онлайн формуляр на справка.


Начини на заявяване на услугата: След съответната регистрация в системата за сигурно е-връчване онлайн на портала на https://edelivery.egov.bg/ 

 

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: https://edelivery.egov.bg/Help


Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – София град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: исков ред по АПК и ГПК.


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg


Начини на получаване на резултата от услугата: по електронен път.