Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
3088 Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност

Наименование на административната услуга: Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 3088

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 58а, т. 1в от Закон за електронното управление;  чл. 59, ал. 5 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Център за административно обслужване на ДАЕУ; адрес: 1000 гр. София, ул. ген. Й. В. Гурко № 6; e-mail: mail@e-gov.bg

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Услугата се предоставя на регистрирани потребители в Портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи и Хранилището за изходен код, които осигуряват изтегляне на изходен код с удостоверителен документ, подпечатан с електронен печат на ДАЕУ. Услугата се предлага на представители или пълномощници на юридически лица, възложители или разработчици на софтуерни продукти, както и на длъжностни лица. За предоставяне на услугата се изисква оторизация пред Портала, намиращ се на адрес: https://dev.egov.bg/, чрез предлаганите възможности за вход (потребителско име и парола или квалифициран електронен подпис (КЕП).

Изисквания: Достъпът до системата се осъществява на адрес https://dev.egov.bg/ с оторизация пред Портала по някоя от предлаганите възможности за вход в системата.

Необходими документи: Няма.

Образци на формуляри: Няма.

Начини на заявяване на услугата: През Портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи на адрес: https://dev.egov.bg/.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: https://dev.egov.bg/.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – София град.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: исков ред по АПК.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg.

Начини на получаване на резултата от услугата: по електронен път.