Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HN4
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD5
3217 Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: 3217


Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: чл. 24. ал.7 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги


Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).


Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Отдел "Административно обслужване", адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Ген. Й.В, п.к. 1000 Код за междуселищно избиране: 02 Телефон за връзка: (02)9492040 Адрес на електронна поща: mail@e-gov.bg


Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Държавна агенция "Електронно управление“ дава възможност за централизирано извличане на справка за задълженията на граждани и юридически лица, възникнали към административните органи. Списъкът на задълженията се определя от съответният административен орган, който определя обхвата, който да бъде достъпен. Достъпът се извършва през Единния портал за достъп до електронни административни услуги - egov.bg, чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), мобилен КЕП или персонален идентификационен код, издаден от НАП или други, приети с държавен акт.

 

Изисквания: Достъпът се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП или други, приети с държавен акт.


Необходими документи: попълване на заявление за присъединяване към услуга Справка за дължими данъци и други публичноправни задължения с възможност за плащане по електронен път

 

Образци на формуляри: Заявление 

 

Начини на заявяване на услугата: онлайн на портала на https://egov.bg/


Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Административни услуги на ДАЕУ - Държавна агенция "Електронно управление" (e-gov.bg)

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен


Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Услугата е безплатна.


Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административен съд – София град.


Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: исков ред по АПК и ГПК


Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: mail@e-gov.bg


Начини на получаване на резултата от услугата: по електронен път.