Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TE7
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2T55

Полезна информация за административни структури - Държавна агенция "Електронно управление"

(субекти по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕУ)


Съгласно Закона за електронното управление, административните органи - централни, областни, общински и териториални администрации трябва да осъществяват дейности по обмен на електронни документи, предоставяне на електронни административни услуги като спазват изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност. 

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ по  спазване на изискванията на чл. 11, чл. 13, ал. 1, чл. 22, ал. 3 и чл.  34, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите

 

Практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи в администрациите

 

Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация