Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TE7
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2T55

Информация за изискванията към проектните предложения и дейностите на административните органи - Държавна агенция "Електронно управление"

Съгласно разпоредбата на чл. 7в, ал. 2, т. 10 от Закона за електронното управление, министърът на електронното управление утвърждава проектни предложения и дейности, както и изменения на проекти и дейности за електронно управление, информационни и комуникационни технологии на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници..

 

Необходими документи

 


 

 

ПРАВИЛА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ, на основание чл. 7в, ал. 2, т. 10 от Закона за електронното управление, чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, §10 и §11 от Преходните и заключителни разпоредби към нея и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

 

 


 

Задължителни приложения при подаване на проектно предложение/дейност за утвърждаване

 


 

Контролни въпроси за проверка на проектни предложения и дейности в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), по реда на чл. 7в, ал 2, т. 10 от Закона за електронното управление (ЗЕУ),  чл. 53, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) и чл. 12 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС).

 


 

Указания за попълване на информация, в случаите когато проектното предложение/дейността се подава чрез ИСУН