Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TU7
Z7_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0MQ4
Среда за електронни плащания

Общи условия за присъединяване на административни органи и на доставчици на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация и използване на функционалността „Централен ВПОС терминал“ , предоставяна от Държавна агенция „Електронно управление“

 

 

Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги чрез използване на Виртуален ПОС терминал към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

 

 

Заявление за присъединяване на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка) чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

 

 

Заявление за присъединяване /промяна на обстоятелства/ на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация, чрез виртуален ПОС терминал на доставчик на платежни услуги и/или чрез използване на функционалността „Централен виртуален ПОС терминал“, предоставяна от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)

 

 

Заявление за присъединяване на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация с цел предоставяне на електронната административна услуга „Извличане на справка за дължими данъци и други публичноправни задължения и плащането им по електронен път“

 

 

Заявление за прекратяване присъединяването на доставчик на платежни услуги към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

 

 

Заявление за прекратяване присъединяването на административен орган към Единната входна точка за електронни плащания в централната и местната администрация (Единната входна точка)

 

 

Процедура по „ОСПОРВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ“, извършено чрез виртуалното терминално пос устройство предоставено на Държавна агенция „Електронно управление“, обслужвано от „БОРИКА“ АД

 

 

Детайлна техническа спецификация за осъщестявяване на интеграция

 

 

Схеми за интеграция

 

Уеб сайт на Портал за електронни плащания в тестова среда

 

Уеб сайт на Портал за електронни плащания в реална среда