Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TU7
Z7_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0MQ4
Среда за междурегистров обмен (RegiX)

Важна информация за консуматорите на RegiX!!!

 


 

Достъпна е надградената Информационна система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX). В новото информационно приложение - https://info-regix.egov.bg/public са публикувани данни за присъединените регистри и операциите за достъп до тях.


В началния период на експлоатация, ще бъдат едновременно налични и  надградената, и функциониращата версия на RegiX, без необходимост от промяна на системите, чрез които се консумират услуги за достъп до присъединените регистри. За спиране на достъпа към старата версия на Системата и гратисния период потребителите на RegiX ще бъдат уведомени своевременно. 

 

Относно сигурност и защитеност при извличане на информация от регистрите на първичните администратори на данни в средата за междурегистров обмен (Regix).

 

Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.

 

Осъществяването на достъп чрез интегриране на информационна система предполага присъединяване към тестова среда, в която да бъде извършена интеграцията и осигуряване на достъп до реални данни, след одобрени правни основания и извършена интеграция.

 

1. Доставчикът изготвя на заявка за издаване на транспортен SSL сертификат за тестова среда;

 

2. Доставчикът изпраща на ДАЕУ заявката за издаване на сертификат;

 

3. ДАЕУ издава транспортен сертификат за тестова среда;

 

4. ДАЕУ изпраща издадения сертификат за тестова среда на доставчика;

 

5. ДАЕУ осигурява достъп до полета от справки в тестова среда;

 

6. Доставчикът внася на своя машина сертификатa и сертификационна верига в правилната последователност;

 

7. Доставчикът осъществява развойна дейност и интеграция. Служебната услуга за достъп до присъединен регистър се настройва за работа в тестова среда

 

След завършване на развойната дейност и успешно преминаване на тестове на реализираната интеграция, доставчикът на услуги е необходимо да повтори процедурата за осъществяване на достъп в тестова среда, а ДАЕУ ще предостави сертификат и достъп до полета от справки за работа с реални данни.

 

Стандарт за разработване на адаптер 

 

Ръководства и инструкции за интеграция

 

Информация за наличните регистри и справките от тях

 

Адрес на услугата в реална среда

 

Адрес на услугата в тестова среда

 

Общи условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация в средата на междурегистров обмен

 

Приложение 2: Образец за комплексно заявление 

 

Приложение за администратори, достъпно само за първични администратори на данни (ПАД) 

 

Приложение 4: Процедура за техническа свързаност към средата за междурегистров обмен чрез интегриране на информационна система 

 

Заявленията, подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на следния електронен адрес: regix@e-gov.bg. При невъзможност да бъдат подписани с електронен подпис, следва да се изпращат на хартиен носител до Държавната агенция „Електронно управление“ на адрес гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6.

 

 

Обучителни материали за надградената Информационна система за обмен на справочна и удостоверителна информация (RegiX):

 

RegiX  - Клиентско приложение: Регистрация на потребител в приложението Видео обучителен материал можете да намерите тук

 

RegiX  - Клиентско приложение: Преглед на функционалност за потребител  Видео обучителен материал можете да намерите тук

 

RegiX - Клиентско приложение: Преглед на функционалност за администратор Видео обучителен материал можете да намерите тук

 

Адрес на клиентско приложение: https://client-regix.egov.bg/main

 

Регистрация на профил на консуматор и представител

 

Демонстрира се процесът по създаване на профил на консуматор в Info приложението на RegiX:

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Регистрация на консуматор;
 3. Попълване на данни за консуматор и представител;
 4. Получаване на e-mail нотификация;
 5. Преглед на документ за регистрация, който трябва да бъде ел. подписан и изпратен на МЕУ (или разпечатан, подписан и изпратен на МЕУ).

 

Регистрация на нов представител на консуматор


Демонстрира се процесът по регистрация на нов представител на консуматор.

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Регистрация на представител;
 3. Попълване на изискваните атрибути. Необходимо е да се знае идентификатора на вече създадена профил на консуматор.

 

Вход с ЕАвт


Демонстрира се процесът по вход в информационното приложение на RegiX чрез използването на ЕАвт.

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Електронна автентикация -> избор на средство за автентикация;
 4. Потребителят е успешно автентикиран.

 

Одобрение на представители от консуматор

 

Демонстрира се процесът по активиране на нов представител от консуматор (необходимо е поне един представител да е вече одобрен от ДАЕУ).

 

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Нови представители;
 4. Редакция на избран представител;
 5. Промяна на атрибут „Активен“;
 6. Запазване на промените.

 

Попълване на нова заявка от консуматор

 


Демонстрира се процесът по регистрация на нова заявка за достъп до услуга.

 1. https://info-regix.egov.bg;
 2. Вход;
 3. Създаване на система;
 4. Регистрация на заявка за сертификат и добавяне на CSR (Инструкции за изготвяне на сертификат са достъпни тук: https://info-regix.egov.bg/public/guides/Guides.md); 
 5. Създаване на нова заявка и асоциация със система;
 6. Създаване на операции към заявка и асоциацията им със сертификат;
 7. Попълване на допълнителни данни  като:
 • Правно основание;
 • Наименование на услуга (посочва се услугата, за предоставянето на която са необходими заявените данни от посочените регистри/справки);
 • Код на услугата (код на услугата по административен регистър);
 • Избор на желани атрибути на отговор.
 1. Преглед на чернова;
 2. Изпращане на заявка (изпращане на заявката за обработка към ДАЕУ);
 3. Преглед на съдържание на заявка;
 4. За завършване на процеса е необходимо консуматора да изпрати подписан екземпляр на заявката към ДАЕУ (електронно подписан или разпечатан и подписан).

 

 

Лица за контакт:

 

Помощен контактен център: тел. 0700 20 341; web: http://support.e-gov.bg.

 

Административни въпроси: Таня Петрова  – тел. 02/949 2066; e-mail: T.Petrova@egov.government.bg

 

Техническа свързаност: Димитър Димитров - тел. 02/ 404 9612; e-mail:  D.Dimitrov@egov.government.bg

 

   Илия Смоленов – тел. 02/949 2037; e-mail: I.Smolenov@egov.government.bg

 

   Десислав Димов – тел. 02/949 7751; e-mail: D.Dimov@egov.government.bg