Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TE6
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TV3

Полезна информация за граждани - Държавна агенция "Електронно управление"

АНКЕТНА КАРТА ЗА НИВОТО НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

КЪМ ОНЛАЙН АНКЕТА


ХАРТА НА КЛИЕНТА  


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"   

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ   

 

АНАЛИЗ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" за 2020 г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ

Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2TD4
Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

 

Заявления за достъп до информация се подават в Деловодство на Държавна агенция "Електронно управление" на ул. "Й. В. Гурко" 6 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.


Лице за контакт:

 

Анжела Захариева, началник на отдел „Административно обслужване"
Тел.: (+359) 2 949 2040,
е-mail: azaharieva@e-gov.bg

 

Заявление за достъп до информация може да направено по електронен път на адрес mail@e-gov.bg

В този случай не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 

Решенията за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до информация се вземат от главния секретар на ДАЕУ. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

 

Банкова сметка за заплащане на таксите по ЗДОИ:

 

IBAN: BG93 BNBG 9661 3000 1427 01,

BIC кода: BNBGBGSD,

Българска народна банка,

 

Таксата може да бъде платена в каса на ДАЕУ, ул. "Ген. Й. В. Гурко" 6, етаж 3, стая 317.

Търсене ...