Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2T47
Z7_HQ8A1O82KO5F80QM8PJ8NL20M4

Сигнали - Държавна агенция "Електронно управление"

Подаване на сигнали

 

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на Държавна агенция „Електронно управление“. Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс„. Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

 

Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Държавна агенция „Електронно управление“,  могат да се подават по следните начини:

 • На електронен адрес: inspectorate@e-gov.bg; 
 • На телефони 02/ 949 24 54 и 02/ 949 23 64;
 • Чрез деловодството на Държавна агенция „Електронно управление“ на ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София;
 • Чрез пощенската кутия в административната сграда на агенцията на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, партер във фоайето до деловодството на ДАЕУ;
 • Чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на агенцията - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София-1000 – до ръководителя на Инспектората на ДАЕУ;
 • Чрез портала за сигнали за корупция на интернет страницата на Националния съвет по антикорупционни политики - http://anticorruption.government.bg/ 

 

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

 • три имена;
 • адрес за кореспонденция;
 • телефон за контакт;
 • данни за институциите, които вече са информирани;
 • електронен адрес.

 

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

 

След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:

 • получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
 • сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. За анонимни се считат и сигнали, за които от страна на Инспектората е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите и лицата не са открити на посочените от тях адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон за връзка.