Антикорупция - Държавна агенция "Електронно управление"

В този раздел ще намерите информация за:

  1. Начина на подаване на сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Държавна агенция „Електронно управление“;
  2. Извършените проверки по сигнали за корупция от Инспектората на ДАЕУ;
  3. Антикорупционните планове на агенцията и отчетите за тяхното изпълнение;
  4. Регистъра на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.