Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQEJ2
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420U0

Профил на купувача - Държавна агенция "Електронно управление"

Профилът на купувача на Държавна агенция "Електронно управление" в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ е достъпен на следния URL адрес: https://app.eop.bg/buyer/2414

Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL021