Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQEJ3
Z7_PPGAHG800PML20QTNTRBAI2KH2

Кариери - Държавна агенция "Електронно управление"

 

ОБЯВЕНИ ВАКАНТНИ ПОЗИЦИИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

 

 

 

Обяви за преминаване на държавна служба в Държавна агенция "Електронно управление"

 

Обяви за конкурси в Държавна агенция "Електронно управление"

 

Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурси

 

Резултати от проведени конкурси 

 

Актуални съобщения

 

Прием на стажанти 

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНИ КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ПОДПИСАНИ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС НА ЕЛ. ПОЩА: HR@e-gov.bg

 

Образци на документи:
1. Заявление за участие в конкурс по чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТИ ЗА

РАБОТА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

 

1. Държавна агенция „Електронно управление“ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

 

Тел: 02/949 20 40;
E-mail: mail@e-gov.bg 

Интернет страница: www.e-gov.bg 

Координати за връзка с длъжностно лице по защита на личните данни: bnachev@e-gov.bg 

 

2. Личните данни на кандидати за работа в Агенцията се обработват за целите на:

а) извършване на прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и деловите качества на кандидатите за държавни служители и служители по трудово правоотношение;

б) комисията за преценка на всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на обявената длъжност;

в) изпълнение на законови права и задължения на Агенцията във връзка с назначаването на държавни служители и на служители по трудово правоотношение.

 

3. Агенцията обработва следните лични данни и категории лични данни на кандидатите за работа:

а) име, дата и място на раждане, гражданство;

б) демографски характеристики, например: пол, възраст, местоживеене;

в) данни за контакт, например: постоянен и настоящ адрес, стационарен/мобилен телефон, електронна поща;

г) данни за образование и допълнителна квалификация, например: учебно заведение, факултет, професионално направление, специалност, редовна/задочна форма на обучение и други придобити умения и квалификации;

д) данни за физическата идентичност – лицеви изображения;

е) данни за предходен професионален опит, например: трудов стаж, месторабота, длъжност/професия, включително в общински и държавни институции (като областен управител, кмет, член на общински съвет, народен представител);

ж) данни за лицето, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

з) други данни, изискуеми съгласно приложимото законодателство – Закон за държавния служител, Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и др.

 

4. Обработването на личните данни се извършва на основание:

а) Закона за държавния служител;

б) Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители;

в) Кодекс на труда;

г) изпълнение на законови задължения на Агенцията.

 

5. Личните данни на кандидатите за работа, събирани и обработвани от Агенцията, не се предоставят на други категории получатели на лични данни.

 

6. Личните данни на кандидатите за работа могат да бъдат предоставени на Агенцията от самите лица или чрез упълномощено трето лице.

 

7. Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай, че данните не бъдат предоставени, лицето няма да бъде допуснато до участие в конкурс.

 

8. Правата, свързани с обработването на предоставените от кандидата лични данни, могат да бъдат упражнени чрез отправяне на искане до длъжностното лице по защита на личните данни на посочените в т. 1 електронни и пощенски адреси за кореспонденция.

 

9. Физическите лица могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

 

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02/915 35 18
Електронна поща: kzld@cpdp.bg  
Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

10. Срокът за съхранение на събраните лични данни е нормативно определен. След изтичане на сроковете, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат унищожени по нормативно определения ред.

 

Архив 2020

 

Архив 2021

 

Архив 2022