Z6_PPGAHG800HFA70QJUN8P6908O3
Z7_PPGAHG800HFA70QJUN8P690867

Електронно машинно гласуване - Държавна агенция "Електронно управление"

 

МЕТОДИКА за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал. 3 от Изборния кодекс

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Процедура за проверка на валидността и автентичността на документи за оценяване на съответствието на ТУМГ или негова съставна част, издадени от трета независима страна

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Процедура по проверка на изисквания към хардуерната конфигурация на устройствата

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Процедура за проверка и оценка на съответствието по отношение на функционалност, на доставения тип ТУМГ с изискванията от Изборния кодекс и Техническата спецификация към софтуерната реализация

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 Проверка на сигурността на ТУМГ

 

Справка за отразяване на предложенията, становищата и възраженията, постъпили при проведената обществена консултация на проекта на Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл.213, ал.3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация

 

ПРАВИЛА относно реда и условията за участие на представители  на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките в процеса на удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс