2016

Годишен финансов отчет, одитен доклад на Сметна палата, баланс на ДАЕУ

Годишен финансов отчет, одитен доклад на Сметна палата, баланс на ДАЕУ

Download Icon
Баланс на ДАЕУ към 31.12.2016 г.
Публикувано на 02.09.2019

Download Icon
Обяснителна записка към оборотна ведомост към 31.12.2016 г.
Публикувано на 02.09.2019

Download Icon
Одитен доклад на Сметна палата.
Публикувано на 02.09.2019

Download Icon
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.
Публикувано на 02.09.2019

Download Icon
Обяснителна записка към отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.
Публикувано на 02.09.2019

Download Icon
Отчет за приходите и разходите на ДАЕУ към 31.12.2016 г.
Публикувано на 02.09.2019