Z6_HQ8A1O82KG6HF0QU8A4NA008K6
Z7_HQ8A1O82KG6HF0QU8A4NA008C3

СЕБРА - кодове за вид плащания - Държавна агенция "Електронно управление"

Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за наблюдение на инициираните плащания от включените в нея бюджетни предприятия и управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити. Внедряването и усъвършенстването на СЕБРА е основен компонент на бюджетната реформа и в частност на реформата в платежната система за бюджетния сектор, чрез която се постигат следните основни цели:


- усъвършенстване на бюджетните плащания и рационализиране на платежния процес чрез централизиране на паричния ресурс в лева в Българска народна банка и децентрализирано управление и контрол на плащанията на отделните системи, чрез съответния първостепенен разпоредител;


- осъществяване на агрегиран контрол и управление на плащанията чрез залагане на общ лимит за плащания на съответните разпоредители с бюджетни кредити, с оглед осигуряване на ритмичност при финансирането на държавните разходи.

 

Постигнати резултати:


- модернизация, опростяване и рационализиране на касовото управление и изпълнението на бюджета;
- подобряване ефективността при управлението на бюджетните ресурси;
- ограничаване на разплащанията в брой в максимална степен;
- повишаване на фискалната прозрачност;
- подобряване на фискалната дисциплина.

 

Код за вид плащане в СЕБРА

 

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се обработва и класифицира по кодове за вид плащане. Номенклатурата на кодовете за вид плащане е разработена и структурирана по икономически тип в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции за целите на агрегирания контрол и управление на касовите потоци в следните основни направления:

- плащания за персонал;
- плащания за текуща издръжка;
- плащания за капиталови разходи;
- трансфери за други бюджети;
- плащания в частта на финансирането;
- служебни банкови операции.

 

Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА

 

Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане
Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)
Код 10 - Издръжка
Код 18 - Други разходи
Код 20 - Разходи за лихви
Код 30 - Текущи субсидии за предприятия
Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства
Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки
Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
Код 80 - Погашения по банкови заеми
Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са  обхванати от кодове 70, 80 и 88.
Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
Код 91 - Теглене на левове в брой
Код 92 - Закупуване на валута в брой
Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
Код 94 - Откриване на акредитив
Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити

 

От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ

 

Подробна информация относно технологията на извършване на плащанията в СЕБРА се съдържа в Указание на Българска народна банка и Министерство на финансите 03-13009 от 2009 г. „Обслужване на сметки на бюджетни предприятия и бюджетни плащания".

 

Банкова сметка на ДАЕУ:

 

IBAN: BG93 BNBG 9661 3000 1427 01,

BIC кода: BNBGBGSD,

Българска народна банка.