Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3LH465
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3LH4M2
Нормативна уредба

При осъществяването на държавната политика в посочените области председателят на агенцията изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с акт на Министерския съвет.

Търсене ...