Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7164
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNIJ52

Атанас Мазнев - Заместник-председател - Държавна агенция "Електронно управление"

Атанас Мазнев завършва ВА „Г.С. Раковски” гр. София, специалност „KЩ, оперативно-тактическа и Автоматизирано управление на войските” както и инженерна специалност: „Поддръжка и експлоатация на ЕИМ”. Специализира в сферата на информационните и комуникационните технологии, управление на комуникационно-информационни проекти свързани с управлението на страната и въоръжените сили. Утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление. В периода от 2000 до 2018 г. последователно е заемал длъжности като началник на отдел в Министерство на отбраната „Координиране и планиране”, „Взаимодействие с национални системи” и „Комплексна автоматизирана система” в Щаба на отбраната към МО. От 2018 г. до настоящия момент заема поста на заместник главен директор на главна дирекция „Контрол и административно наказателна дейност и експлоатация“ в Държавна агенция „Електронно управление“. През същия период г-н Мазнев е ръководител Проект „Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС), Главен конструктор на Военновременната автоматизирана система за управление на ДАЕУ (ВАСУ ЕУ) и Секретар на Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси (ЕСИИР) в ДАЕУ. В периода 2010-2018 г. със заповед на министъра на отбраната е назначен за председател на главните конструктори на комплексна автоматизирана система /КАС/. Секретар е на междуведомствения съвет по КАС в МО в изпълнение на ПМС 36 от 2001 г. Г-н Мазнев притежава и редица допълнителни квалификации в областта на сигурността и защита на класифицираната информация. Притежава умения в областта на ръководството на програмни и технически колективи за проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация, публична администрация, мениджмънт и развитие на човешките ресурси. С Решение на Министерски съвет от 22.07.2021 г. е назначен като заместник председател на Държавна агенция „Електронно управление“.