Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7176
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420I1

Структура - Държавна агенция "Електронно управление"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

 

 

ЗАМЕСТНИКПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Звена на директно подчинение на Председателя на Държавна агенция "Електронно управление":

 

Връзки с обществеността

 

Инспекторат

 

Звено за вътрешен одит

 

Финансов контрольор

 

Звено за защита на класифицираната информация, сигурност и ОМП

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

 

Обща администрация

 

Дирекция „Обществени поръчки“

 

Отдел „Подготовка и провеждане на обществените поръчки"

 

Отдел „Планиране и методология на обществените поръчки“

 

Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси"

 

Отдел „Правни дейности“

 

Отдел „Административно обслужване“

 

Отдел „Човешки ресурси“

 

Отдел „Международно сътрудничество и протокол“

 

Дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“

 

Отдел „Бюджет и финанси“

 

Отдел „Управление на собствеността“

 

Специализирана администрация

 

Дирекция „Стратегии и политики за е-управление“

 

Отдел „Политики и методики“

 

Отдел „Анализи“

 

Дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“ 

 

Отдел „Бюджетен и проектен контрол“

 

Отдел „Изпълнение на проекти и координация“

 

Дирекция „Единен системен интегратор“

 

Отдел „Данни“

 

Отдел „Информационни системи“

 

Отдел „Електронни услуги“

 

Отдел „Технологичен контрол и оперативна съвместимост“

 

 

Дирекция „Електронна идентификация“

 

 

Дирекция „Единен системен оператор“ 

 

Отдел "Помощен контактен център"

 

Отдел „Киберзащита на споделените ресурси“

 

Отдел „Интранет“

 

Отдел „Управление и поддръжка на ЕЕСМ“

 

Отдел „Управление на комуникационна инфраструктура и широколентов достъп“

 

Отдел "Управление и поддръжка на ДХЧО"

 

Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ 

 

Отдел „Политика в мрежова и информационна сигурност“

 

Отдел „Екип за реагиране при инциденти с компютърна сигурност“

 

Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация"

       

                      Отдел „Контрол и административнонаказателна дейност“

                      Отдел „Инженерно-технически системи“

 

                      Териториална дирекция „Сердика“

 

                      Териториална дирекция „Мизия“

                      Териториална дирекция „Тракия“

 

Вижте графика на структурата на ДАЕУ

 

Отчетни доклади на дирекциите в ДАЕУ