Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S80
Финансов контрольор

Финансовият контрольор е пряко подчинен на председателя на агенцията и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

 

Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.

 

Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.