Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S80
Инспекторат

Инспекторатът е на пряко подчинение на Председателя на Държавна агенция "Електронно управление" за осъществяване на административен контрол върху дейността на Агенцията.

 

Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлаганите мерки за тяхното решаване с цел:

 1. Предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията.
 2. Независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
 3. Подобряване на работата на администрацията.

 

Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, утвърдени от Председателя въз основа на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимадействието със специализираните контролни органи.

 

Инспекторатът извършва проверки по утвърден от Председателя Годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен от утвърдените правила за дейността на Звеното.

 

Инспекторатът:

 1. Извършва планови и извънпланови проверки на структури и дейности в администрацията;
 2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
 3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
 4. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите в администрацията;
 5. Може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 6. Извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
 7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;
 8. Съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите на администрацията, когато е предвидено в закон;
 9. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 10. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
 11. Извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
 12. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативен акт или възложени от Председателя на Агенцията.

 

Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон, както и не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

 

При извършване на проверките инспекторите на агенцията имат право да изискват информация от държавните и местните органи, от органите на съдебната власт и от други институции.

 

Служителите на агенцията са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при изпълнение на техните функции.

 

Инспекторатът представя на Председателя на Агенцията Годишен отчет за резултатите от дейността си.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2018 г.

 

Отчет за дейността на инспектората за 2019 г.

Download Icon
Отчет за дейността на инспектората за 2019 г.
Публикувано на 21.02.2020

Download Icon
Годишен отчет за дейността на инспектората за 2020 г.
Публикувано на 11.02.2021

Download Icon
Годишен отчет за дейността на инспектората за 2021 г.
Публикувано на 16.02.2022