Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S80
Звено за вътрешен одит

Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление" и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително финансираните със средства от Европейския съюз, в агенцията и в Държавно предприятие "Единен системен оператор".

 

Звеното за вътрешен одит:

 

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;

 

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от председателя на Агенцията;

 

3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент за даване на увереност, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента, одитния подход и техники, вида и обема на проверките;

 

4. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност, която включва вътрешни и външни оценки;

 

5. дава на председателя на Агенцията независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол и оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя;

 

6. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

 

7. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;

 

8. консултира председателя на Агенцията по негово искане, като предоставя съвети и мнения, провежда обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;

 

9. докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите в Агенцията, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

 

10. изготвя и представя на председателя на Агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

 

11. дава становище относно съответствието на информацията в доклада и във въпросника за състоянието на системите за финансово управление и контрол в Агенцията за съответната година с резултатите от одитните доклади и констатациите от извършените

Download Icon
Статут на звеното за вътрешен одит
Публикувано на 28.04.2021