Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S80
Звено по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка

Ръководител на звеното по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка е служителят по сигурността на информацията. Той изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, ръководи звеното и отговаря за охраната, пропускателния режим, контрола на достъп и вътрешната сигурност в сградите и обектите, предоставени за управление на агенцията, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност.

 

 

Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

 

1. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства, провежда и контролира изпълнението на мероприятията от плана в мирно време, при военно или друго извънредно положение;

 

2. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;

 

3. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители от Агенцията и ДП "ЕСО" за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;

 

4. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в Агенцията;

 

5. организира и провежда обучението на служителите в Агенцията и в ДП "ЕСО" за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;

 

6. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

 

7. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в Агенцията;

 

8. предлага на председателя на Агенцията задължителните специфични изисквания за сигурност на АИС и контролира използването на криптографски средства;

 

9. организира и поддържа защита на комуникационната и информационната среда от нерегламентиран достъп до информацията, която се създава, обработва и предава по мрежите, изграждани и поддържани от Агенцията, чрез изграждане на Система за защита на комуникационната и информационната среда за обмен на класифицирана информация;

 

10. изготвя анализи и предложения за внедряване на програмно-технически средства за защита и сигурност на информацията;

 

11. организира и ръководи процеса по акредитация на АИС и мрежи за нуждите на Агенцията.

 

Звеното по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените му със ЗЗКИ задължения, като:

 

1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

 

2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;

 

3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

 

4. организира, провежда и контролира изпълнението на конкретните мерки за физическа сигурност, свързани с физическия достъп и охрана на обектите на Агенцията и използването на техническите средства.

 

В областта на отбранително-мобилизационната подготовка звеното по защита на класифицираната информация, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка:

 

1. поддържа и актуализира планове, програми и инструкции за подготовка и привеждане на Агенцията в готовност за работа при бедствия, "извънредно положение", "военно положение" или "положение на война";

 

2. изготвя обосновани и актуализирани разчети по военновременните запаси, необходими за осъществяване на електронни съобщения, осигурявани от Агенцията при бедствия, "извънредно положение", "военно положение" или "положение на война";

 

3. организира оповестяването на личния състав на Агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия, "извънредно положение", "военно положение" или "положение на война";

 

4. организира и контролира изпълнението на Инструкцията за охраната и пропускателния режим в съобщителните обекти със специално предназначение (СОСП) и складовите бази от състава на Главна дирекция "Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация";

 

5. организира работата на пунктовете за управление на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и на органите на местното самоуправление и местната власт, разпределени на Агенцията с акт на Министерския съвет;

 

6. разработва и поддържа в актуално състояние плана на Агенцията за привеждане в готовност за работа във военно време и кризи, както и други документи, свързани с отбрана на странатаи.