Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB7
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S81
Обща администрация

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя като ръководител на ДА "Електронно управление", създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

 

Общата администрация е организирана в следните дирекции:

Търсене ...