Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB7
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S81
Дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“

Дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“:

 

1. разработва проект на годишен бюджет на Агенцията и средносрочна бюджетна прогноза съгласно Единната бюджетна класификация и в програмен формат;

 

2. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на Агенцията;

 

3. участва в процеса на управление на бюджетните средства и следи за законосъобразното им разходване;

 

4. осигурява на ръководството на другите дирекции финансово-счетоводна информация;

 

5. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и съставя годишен финансов отчет, както и отчет в програмен формат;

 

6. осъществява текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:

 

а) спазването на финансовата, бюджетната и платежната дисциплина;

 

б) правилното оформяне на първични и вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;

 

в) редовното извършване на планови и извънпланови инвентаризации;

 

г) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата на двойния подпис;

 

7. отговаря за съхраняването и ползването на счетоводния архив;

 

8. организира и осъществява дейностите по придобиването, управлението и използването на недвижими имоти и движими вещи – държавна собственост, предоставени за ползване на Агенцията;

 

9. разработва програма за капиталови разходи и обобщава данните за Агенцията;

 

10. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатация и контролира състоянието на имотите;

 

11. организира и контролира извършването на ремонтната дейност на имотите на Агенцията;

 

12. изготвя ежемесечни справки и отчети и предоставя становища; осъществява методическо ръководство и контрол при извършване на строителни и ремонтни работи от териториалните дирекции;

 

13. създава и поддържа главен регистър, картотека и спомагателен регистър на имотите – държавна собственост, предоставени за управление на Агенцията;

 

14. осигурява необходими документи за актуване на имоти – държавна собственост, предоставени за управление на Агенцията; съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;

 

15. организира поддържането на централната сграда на Агенцията и помещенията в състояние съгласно правилата и нормите на производствената хигиена и противопожарната безопасност и охрана;

 

16. осигурява необходимите инвентарни предмети, канцеларски материали, мебели и др.;

 

17. при необходимост от транспортно обслужване на Агенцията осигурява наемането на външен изпълнител;

 

18. координира дейностите, свързани с изграждането, развитието и функционирането на елементите на финансово управление и контрол в Агенцията, и прави предложения за оптимизирането им;

 

19. организира и провежда процедурите по Закона за държавната собственост, свързани с управление и разпореждане с имоти и движими вещи, предоставени на Агенцията.

 

За контакт: 02/ 949 23 21