Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB7
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S81
Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“

Дирекция „Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси“ осигурява в правнонормативно отношение дейността на ДА "Електронно управление":

 

а) осигурява в правнонормативно отношение дейността на Агенцията;

 

б) организира и осъществява процесуалното представителство и правната защита на председателя на Агенцията и на Агенцията пред всички съдебни инстанции по дела, пред арбитражни и административни органи;

 

в) дава правни становища по прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове и осигурява законосъобразното издаване на индивидуалните административни актове на председателя на Агенцията;

 

г) участва в изготвянето на отговори и становища по запитвания, молби, жалби, предложения и други от физически и юридически лица, свързани с функциите и дейността на Агенцията;

 

д) участва в процедури по назначаване на служители и съгласува или дава становища по законосъобразността на граждански и трудови договори, сключвани в Агенцията;

 

е) подготвя становища за законосъобразността на проектите на актове на Агенцията;

 

ж) участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, както и на актове на председателя на Агенцията;

 

з) оказва правно съдействие и подпомага дейността на администрацията, на председателя и на заместник-председателите;

 

и) осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции;

 

Дирекция ПДАОЧР осигурява дейността на агенцията в областта на управлението на човешките ресурси: 

 

а) разработва проекти на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управление на човешките ресурси в Агенцията;

 

б) съвместно с дирекция "Бюджет, финанси и управление на собствеността" планира разходите за персонал, в т. ч. дължимите осигурителни вноски на Агенцията;

 

в) изготвя длъжностното разписание и поддържа в актуален вид поименното разписание на длъжностите на служителите в Агенцията;

 

г) организира дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси в Агенцията по реда на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител;

 

д) изготвя актове и документи, свързани с възникването, осъществяването, изменянето, прекратяването и регистрирането на служебните и трудовите правоотношения със служителите в Агенцията, съхранява трудовите и служебните досиета на служителите и осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики на служителите;

 

е) отговаря за въвеждането на информация в Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация и извършва вписванията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;

 

ж) планира и организира всички видове обучения на служителите в Агенцията с цел осигуряване на кариерното им развитие и по-висока ефективност;

 

з) координира и подпомага прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на длъжностите на служителите в Агенцията и прилага системата за заплащане и други придобивки на служителите в Агенцията;

 

и) осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Агенцията;

 

Дирекцията изпълнява дейности в областта на административното обслужване, сред които са:

 

а) организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на Агенцията;

 

б) завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;

 

в) извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и в учрежденския архив;

 

г) следи за изпълнението на резолюциите на председателя, на заместник-председателите и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;

 

д) организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на Агенцията;

 

е) организира приемна на Агенцията по постъпили жалби и писма на граждани;

 

ж) организира и осигурява дейностите по разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите, както и по административното обслужване на физически и юридически лица;

 

Дирекцията осигурява също така протоколното обслужване на агенцията:

 

а) осъществява протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии, кръгли маси и други работни и официални формати, организирани от Агенцията;

 

б) подготвя и разпраща протоколната вътрешна и външна кореспонденция на председателя и на заместник-председателите, включително адреси, телеграми и други, за целите на представителната дейност на Агенцията;

 

в) координира с останалите дирекции процеса по изготвяне на позиции, анализи и информация по въпроси на Европейския съюз съгласно компетенциите на Агенцията;

 

г) подпомага международната дейност на Агенцията, включително подготвя необходимите документи и създава организация за задгранично пътуване; подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации и на официални гости в Агенцията, и осъществява цялостната организация на посещенията;

 

д) осигурява преводите при международни срещи, както и на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;

 

е) изготвя, координира и съгласува програмата на председателя и на заместник-председателите при официални, държавни и работни посещения в чужбина;

 

ж) подпомага експерта за връзки с обществеността при осъществяването на публичната комуникационна политика на Агенцията и участва в планирането, подготовката и реализацията на публични кампании съобразно политиката на Агенцията;

 

з) поддържа и подпомага връзките на Агенцията с Министерството на външните работи, с дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина, с представителства на външни организации и финансови институции за целите на протоколното осигуряване.

 

За контакт: 02/ 949 20 40