Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CB7
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S81
Дирекция „Обществени поръчки

Дирекция „Обществени поръчки“

1. планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в Агенцията в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;

 

2. ежегодно изготвя график за възлагане на обществените поръчки в Агенцията;

 

3. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, провежда обществените поръчки и организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;

 

4. осъществява дейностите по сключване на договорите за възлагане на обществени поръчки;

 

5. води регистър на проведените процедури по реда на Закона за обществените поръчки;

 

6. отговаря за разработването, изменянето и допълването на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Агенцията;

 

7. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове;

 

8. изготвя и изпраща становища до Комисията за защита на конкуренцията, които съгласува с дирекция "Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси" при производства по обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

 

9. осъществява процесуално представителство в областите на дейност на дирекцията и предоставя информация на дирекция "Правни дейности, административно обслужване и човешки ресурси" за хода на делата;

 

10. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в агенцията и поддържа "Профил на купувача" на интернет страницата на ДА "Електронно управление".

 

За контакт: 02/ 949 23 82