Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CR6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S83
Дирекция „Стратегии и политики за е-управление“

Дирекция "Стратегии и политики за е-управление" подпомага председателя на Държавна агенция "Електронно управление" при разработване и провеждане на цялостната държавна политика в областта на електронното управление, като:

 

1. координира и участва с останалите дирекции в разработването на нормативни актове в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на органите на изпълнителната власт и техните администрации;

 

2. разработва, координира, актуализира и извършва постоянен мониторинг на стратегически и програмни документи за развитие на електронното управление в Република България;

 

3. дава становища по и предлага за одобрение от председателя на Агенцията стратегии и планове за развитие в съответните области на политики в електронното управление и осъществява контрол върху изпълнението им;

 

4. съдейства за осъществяване на методическото ръководство и контрол по изпълнение на стратегическите и програмните документи за електронно управление;

 

5. осъществява преглед на съответствието с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки и предоставя становища при съгласуването на проекти и дейности за е-управление и ИКТ на административните органи;

 

6. разработва и предлага единна политика за информационните ресурси, издава методически указания и координира нейното изпълнение;

 

7. осъществява координация между административните органи, лицата по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ и други лица относно електронното управление;

 

8. предоставя становища при задължителното съгласуване на всички проекти на нормативни актове, които регулират отношения, свързани с електронното управление;

 

9. подпомага процеса по приемането на държавни стандарти в областта на електронното управление;

 

10. осъществява методическа подкрепа в областта на електронното управление и подпомага координацията между администрациите на централно, областно и местно ниво в областта на електронното управление;

 

11. разработва анализи и прогнози по стратегическите цели на Агенцията;

 

12. участва в измерването на развитието на електронното управление, като обезпечава предоставянето на актуални и достоверни данни за национални и международни индекси за развитие на електронното управление;

 

13. осигурява съответствие на цялостната политика за електронно управление с актуалните насоки и тенденции на развитие в международен план, включително прилагане на утвърдени инструменти за анализи и оценка;

 

14. участва в изготвянето на отчет за състоянието и на годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

 

15. участва в провежданата от Агенцията политика за международно сътрудничество в електронното управление;

 

16. координира и участва в приоритизиране на електронни административни услуги за гражданите и организациите.

 

Дирекция „Стратегии и политики за е-управление“ е структурирана в три отдела: „Стратегии и политики“, „Анализи“ и "Стратегическо планиране".

 

За контакт: 02/ 949 22 69