Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CR6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S83
Дирекция „Единен системен интегратор“

1. разработва, координира и развива Архитектурата на електронното управление в Република България, включително централизираните компоненти, следи за прилагането й от лицата по чл. 1 от ЗЕУ;

 

2. организира, планира и координира дейностите по развитие и прилагане на архитектурни решения, свързани с ресурсите на електронното управление, включително споделените такива;

 

3. организира, планира и координира дейностите по разработване на модели за взаимодействие между участниците и ресурсите на електронното управление;

 

4. организира и координира дейностите по интеграция между ресурсите на електронното управление с информационните системи на лицата по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ, включително с тези на държавите – членки на Европейския съюз;

 

5. развива регистъра на информационните ресурси по чл. 7е от ЗЕУ, включително разработва и предлага за утвърждаване на методически указания за използване и правила за вписване и промяна на обстоятелства в регистъра към лицата по чл. 1 от ЗЕУ;

 

6. развива регистъра на информационните обекти и регистъра на технически стандарти по чл. 47 от ЗЕУ, включително разработва и предлага за утвърждаване на методически указания за използване и правила за вписване и промяна на обстоятелства, участва в контрола върху използването от лицата по чл. 1 от ЗЕУ на единни стандарти и правила, установяващи технологични и функционални параметри, които се поддържат от информационните им системи, за постигане на оперативна съвместимост;

 

7. участва в дейностите по разработването и прилагането на политики в областта на електронното управление;

 

8. участва в дейностите по контрола, свързан с електронното управление, в рамките на компетенциите на дирекцията;

 

9. организира и координира процеса по разработване и технологично обезпечаване на модела на взаимодействие на лицата по чл. 1 от ЗЕУ при предоставяне и удостоверяване на факти и обстоятелства от регистри по електронен път за целите на електронното управление съгласно чл. 3 от ЗЕУ, както и следи за неговото прилагане;

 

10. организира и координира дейностите по разработването и прилагането на процедури за обслужване на потребители, управление на инциденти и проблеми, свързани с централизираното предоставяне на електронни административни услуги;

 

11. организира и координира дейностите по реализация на служебен обмен на данни между регистри в държавната администрация;

 

12. организира и координира дейностите, свързани с изискванията за вътрешния оборот на електронни документи между лицата по чл. 1 от ЗЕУ и тяхното последващо архивиране, както и участва в контрола по прилагането му;

 

13. организира и координира дейностите по оперативна съвместимост и разработва правила и процедури по прилагането й;

 

14. организира и координира дейностите по използване на националната инфраструктура за пространствена информация;

 

15. организира и координира дейностите по повторното използване на информация от обществения сектор, дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни, както и организира неговото развитие;

 

16. координира и подпомага контрола по спазване на нормативната база, касаеща процеса по предоставянето на електронни административни услуги и използването на информационни системи на лицата по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ за целите на електронното управление;

 

17. организира изграждането и развитието на Публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходни програмен код и техническа документация на разработчици на информационни системи в администрациите;

 

18. участва в изготвянето на отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на електронното управление, в обхвата на компетентността на дирекцията;

 

19. изгражда и развива единен портал за достъп до електронни услуги и хранилище за електронни формуляри за заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ) в съответствие с единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ;

 

20. организира, координира и контролира нивото на качеството на обслужване на свързаните с електронното управление централни компоненти на електронното управление, свързани с предоставяне на услуги;

 

21. следи за спазване на изискването административните органи да предоставят помежду си вътрешни електронни административни услуги, свързани с осъществяването на правомощията им и с извършването на електронни административни услуги на гражданите и организациите, съгласно чл. 40 от ЗЕУ;

 

22. участва в дейностите по разработването на проекти на нормативни актове в съответствие с компетенциите на дирекцията.

 

За контакт: 02/ 949 23 81