Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CR6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S83
Дирекция „Единен системен оператор“

Дирекция "Единен системен оператор" (ЕСО) подпомага председателя на Агенцията, като изпълнява функции по:

 

1. планиране, изграждане, поддръжка и администриране в режим 24/7/365 на Комуникационно-информационната инфраструктура (КИИ) – собственост на Агенцията, включваща:

 

а) оптични кабелни линии (ОКЛ) – собственост на Агенцията;

 

б) Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ);

 

в) Информационна и комуникационна инфраструктура и центрове за данни – собственост на Агенцията;

 

г) Държавен хибриден частен облак (ДХЧО);

 

2. техническата поддръжка и системна администрация на централизираните компоненти от Архитектурата на електронното управление, изградени върху КИИ на Агенцията;

 

3. техническата поддръжка и развитие на инфраструктурата за пространствена информация съгласно правомощията на председателя на Агенцията по Закона за достъп до пространствени данни;

 

4. техническата поддръжка на Публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи в администрациите, след като то бъде създадено и бъде прието за елемент на електронното управление (ЕУ);

 

5. техническата поддръжка на Единен портал за достъп до електронните административни услуги и Портал за отворени данни;

 

6. изграждане и поддръжка на тестова среда, съответстваща на използваните версии софтуер;

 

7. техническата поддръжка и администрирането на споделените информационни ресурси на електронното управление, в т. ч. ресурсите, необходими за централизирана доставка на преносна среда за централизиран интернет за структурите на държавната администрация, и предоставя достъп до тях в съответствие с критериите в политиките на Агенцията;

 

8. експлоатацията, техническата поддръжка и развитието на Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) и центрове за данни за нуждите на пунктовете за управление във връзка с националната сигурност;

 

9. изготвяне и актуализиране на правила за използване на споделената КИИ и правила, инструкции, указания, процедури, планове и други документи, свързани с поддържането, експлоатацията и развитието й;

 

10. осигуряване на работоспособността и качеството на електронните услуги, предоставяни от споделената КИИ;

 

11. изготвяне на технически задания и планове за ремонти, развитие и модернизация, свързани с развитието на споделената КИИ;

 

12. участие в учения за използване на споделената КИИ при "извънредно положение", "военно положение" или "положение на война";

 

13. оповестяване и осигуряване на предвидените електронни съобщения на личния състав на Агенцията при привеждане в готовност за работа при бедствия, "извънредно положение", "военно положение" или "положение на война";

 

14. развитие и техническата поддръжка на помощен контактен център за наблюдение, администриране и управление на споделената КИИ на Агенцията; приема всички заявки от потребители на електронни услуги, предоставяни от Агенцията, и оказва необходимата помощ;

 

15. разработване на инструкции за ползване на комуникационно-информационните системи, изградени за предоставяне на облачни услуги, и осигуряване на тяхната защита от зловредни и нерегламентирани действия;

 

16. осигуряване спазването на изискванията за мрежова и информационна сигурност в КИИ – собственост на Агенцията;

 

17. извършване на проучвания и анализи на технологични подходи, архитектури, оперативни и функционални решения при изграждане на информационни и комуникационни системи и центрове за данни и участва в дефинирането на изискванията за тяхната функционалност и проектирането им;

 

18. определяне на изискванията и планиране на развитието на свързаността на центровете за данни към ЕЕСМ и интернет;

 

19. участие в планирането и разпределянето на софтуерни лицензи, необходими за изграждане и техническа поддръжка на информационната инфраструктура на ДХЧО и за нуждите на Агенцията;

 

20. организиране на обучение на потребителите на облачни услуги, предоставяни от ДХЧО;

 

21. поддържане на регистър на инцидентите, свързани с мрежовата и информационната сигурност, възникнали в КИИ – собственост на Агенцията, и уведомява Секторния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност;

 

22. оказване на помощ на място (по заявка на Секторния екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност по чл. 21, т. 4) при инциденти, свързани с мрежовата и информационната сигурност, възникнали в КИИ – собственост на Агенцията;

 

23. изготвяне на становища при съгласуване на инвестиционни проекти;

 

24. участва в изготвянето на отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на информационните ресурси на електронното управление, в обхвата на компетентността на дирекцията.

 

Дирекцията изпълнява и редица функции по отношение на комуникационната инфраструктура и широколентовия достъп и на облачните инфраструктури, включително развива и поддържа центрове за данни и информационни системи и предоставя облачни услуги за нуждите на електронното управление.

 

За контакт: 02/ 949 23 80