Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CR6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S83
Дирекция „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“

Дирекция "Бюджетен контрол и изпълнение на проекти" подпомага председателя на Агенцията при осъществяване на предварителен, текущ и последващ бюджетен контрол, координирането и контрола на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите, както и разработването и изпълнението на проекти с бенефициент Агенцията, като:

 

1. участва в планирането и разработването на проектни предложения с бенефициент Агенцията;

 

2. подпомага разработването на проектни предложения на централни и областни администрации и на административни органи в съответствие с изискванията на финансиращите инструменти съобразно областите на политики за електронно управление, както и осъществява оперативна координация по отношение на планирането и разработването им;

 

3. изготвя методически указания за планиране и разработване на проектни предложения, следи за спазването им;

 

4. предоставя становища за утвърждаването на конкретни проектни предложения или дейности;

 

5. участва и методически подпомага екипите по организация и управление на проекти;

 

6. подпомага процесите на координация и контрол по планиране и отчитане изпълнението на програмите и разходите, свързани с е-управление в администрациите;

 

7. организира процеса по изготвяне и прилагане на методика за съпоставка на прогнозните разходи за е-управление и ИКТ с пазарните нива за съответната стока или услуга;

 

8. координира разработването на бюджетни прогнози и програмни бюджети, свързани с е-управление;

 

9. осъществява предварителен и текущ контрол за целесъобразното прогнозиране и планиране на разходите на административните органи за придобиване на софтуерни лицензи;

 

10. осъществява преглед на съответствието с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки и предоставя становища при съгласуването на документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗЕУ, създава и поддържа информационна система по чл. 7г от ЗЕУ;

 

11. участва в изготвянето на отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и на информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

 

12. създава и поддържа публичен електронен регистър по чл. 7д от ЗЕУ на проектите и дейностите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии в администрациите;

 

13. дава становища и разработва проекти на задължителни указания и препоръки по време на текущото изпълнение на дейности и проекти, включително за тяхната промяна за постигане на целите на стратегическите и програмните документи и провежданата от Агенцията политика;

 

14. обезпечава контрола по изпълнението на изискванията по чл. 58а от ЗЕУ;

 

15. осъществява координация на вътрешните за Агенцията проекти и дейности съвместно с други дирекции съгласно специфичните им компетентности;

 

16. осъществява оперативна координация с източниците на финансиране, свързани с изпълнение на приложимите изисквания, както и координация на проектите за електронно управление, които имат значение за повече от една администрация.

 

ПУДПЕУ също така дава становища и разработва проекти на задължителни указания и препоръки по време на текущото изпълнение на дейности и проекти, включително за тяхната промяна, за постигане на целите на стратегическите и програмни документи и провежданата от Агенцията политика; контролира изпълнението на изискванията по чл. 58б от Закона за електронното управление; управлява и осъществява координация на вътрешните за Агенцията проекти и дейности, както и на проекти на Агенцията със значение за повече от една администрация.

 

Осъществява оперативна координация с източниците на финансиране, свързани с изпълнение на приложимите изисквания, и осигурява информация за изпълнението на приложимите изисквания на източниците на финансиране.

За контакт: 02/ 949 22 34