Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CR6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S83
Дирекция „Електронна идентификация”

 

Дирекция „Електронна идентификация“ подпомага председателя на агенцията при провеждане на държавната политика в областта на електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация, като:

 
  • изготвя предложения за секторите, в които се използват секторни електронни идентификатори, включително провежда процедура по съгласуване с Комисията за защита на личните данни;
  • участва в разработването на проекти на нормативни актове, свързани със Закона за електронната идентификация;
  • осъществява сътрудничеството по чл. 12, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014";
  • осъществява правомощия по Регламент (ЕС) № 910/2014;
  • координира политиката по използване на доверителни услуги в държавната администрация;
  • подпомага координацията с министъра на вътрешните работи по въпроси, свързани с електронната идентификация;
  • осъществява координация и обезпечава контрола върху дейностите по използването на електронна идентификация;
  • изгражда и поддържа Национален център за електронна идентификация и осъществява функции във връзка с електронната идентификация по ред, определен със Закона за електронната идентификация;
  • разработва проект, актуализира при необходимост и съгласува инструкция, свързана с дейността и технически параметри на националната схема за електронна идентификация и националните схеми за електронна идентификация, установени в страните - членки на Европейския съюз, и в други страни, прилагащи Регламент (ЕС) № 910/2014 по силата на споразумение, както и ред за предоставяне на трансгранична електронна идентификация.

 

 

ПРАВНА РАМКА

 

За контакт:

02/ 949 24 02

Мариана Цвяткова

Директор на дирекция „Електронна идентификация“