Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3CR6
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3S83
Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация”

Главна дирекция „Контрол, административнонаказателна дейност и експлоатация“ (ГД КАНДЕ)

организира дейности по контрол, установяване на нарушения и налагане на наказания при неспазване на разпоредбите на ЗЕУ и осъществява териториалната компетентност на агенцията в областта на изграждането, поддръжката и експлоатацията на СОСП, част от инфраструктурата на Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.


По отношение на контрола и административнонаказателната дейност ГД КАНДЕ:


- организира, контролира, установява нарушения и налага наказания при неспазване на разпоредбите на Закона за електронното управление, Закона за киберсигурност и Закона за достъп до обществена информация; съвместно с дирекции ЕСИ и МИС осъществява проверки на оперативната съвместимост в администрациите и контрол по спазване на изискванията на чл. 21 и 22 от Закона за киберсигурност чрез овластени от председателя лица и изготвя предписания за подобряването им, както и контрол върху електронните административни услуги и информационните системи в администрациите, съгласно ЗЕУ;


- подпомага дейностите по повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност на държавните органи и институции, осъществява координация и обезпечава контрола върху дейностите, свързани с ползването и поддържането на съдържанието и изискванията за достъпност на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи.


По отношение на инженерно-техническите системи (ИТС) ГД КАНДЕ:


- планира, администрира и развива инженерно-техническите системи на агенцията;
- отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства на агенцията;
- планира и организира дейностите по обезпечаване на ИТС в СОСП и възлите на ЕЕСМ с необходимите материални ресурси и дълготрайни активи за осигуряване на експлоатационната им дейност;
- участва в разработването и съгласуването на проекти за строително-монтажни дейности и ремонти в агенцията; осигурява функционирането и поддържането на системите за пожароизвестяване и пожарогасене в агенцията и прилежащите им недвижими имоти и складови бази.

 

Териториална дирекция „Сердика“

Осъществява изпълнението на задачите на ГД КАНДЕ на територията на областите Благоевград, Кюстендил, София, Перник, Видин, Враца и Монтана.

 

Териториална дирекция „Мизия“

съществява изпълнението на задачите на ГД КАНДЕ на територията на областите Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Шумен, Търговище и Силистра.

 

Териториална дирекция „Тракия“

Осъществява изпълнението на задачите на ГД КАНДЕ на територията на областите Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.