Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0

Проекти, изпълнявани от Държавна агенция "Електронно управление"

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020
„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“
07 Aug 2019

„Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“
07 Aug 2019

„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (приключил)
29 Aug 2019

„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ (приключил)
03 Sep 2019

„Повишаване квалификацията на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (приключил)
03 Sep 2019

„Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“ (приключил)
03 Sep 2019

„Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ (приключил)
03 Sep 2019

„Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ (приключил)
03 Sep 2019

„Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ (приключил)
03 Sep 2019

„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“
03 Sep 2019

„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ (приключил)
13 Oct 2020

„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения“ (приключил)
13 Oct 2020

„Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“
22 Dec 2020

„Облачни е-услуги за администрацията“
09 Apr 2021

„Национална геопространствена платформа“
17 Jun 2021

„Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията“
04 Feb 2022

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020
Проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурнoст“
11 Dec 2019

„Изграждане на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в стратегически обекти“
03 Jun 2021

„Механизъм за свързване на Европа“ (Connecting Europe Facility)
Проект „Изграждане на капацитет и подобряване на услугите, предоставяни от CERT България “ / Capacity Building and Services Enhancement of CERT Bulgaria (CBSEC-BG)
26 Aug 2019

Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2014
„Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите"
10 Sep 2019

„Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
10 Sep 2019

„Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”
10 Sep 2019

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2014
„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
04 Nov 2019

Програма "Хоризонт 2020"
Проект „FORESIGHT - - Усъвършенствана симулационна платформа за киберсигурност за обучение в авиационната, морската и Powergrid средата
04 Sep 2019