Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
Проект „FORESIGHT - - Усъвършенствана симулационна платформа за киберсигурност за обучение в авиационната, морската и Powergrid средата

Проектът FORESIGHT има за цел да разработи решение за повишаване готовността на специалистите по киберсигурност на всички нива да усъвършенстват уменията си за предотвратяване, откриване, реагиране и смекчаване на сложни кибератаки. Това се постига чрез предоставяне на екосистема от мрежови реалистични платформи за обучение и симулация, които в сътрудничество допринасят за уникалните аспекти на киберсигурността от авиационните, интелигентните мрежи и военноморската област. Предложената платформа ще разшири възможностите на съществуващите кибер-обхвати и ще позволи създаването на сложни междудомейнни / хибридни сценарии, които да бъдат изградени съвместно с домейна на IoT.

Държавна агенция Електронно управление” участва в този проект посредством консорциум, състоящ се от двадесет и един партньора от девет държави, като нейните ангажименти към изпълнението на заложените в проекта цели са ограничени.

Обща стойност на проекта: 5 997 018,50 евро.

Срок на изпълнение: 36 месеца

Бенефициент: Консорциум, състоящ се от 21 партньора от 9 държави, част от който е Държавна агенция „Електронно управление“