Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

 

Проектът ще се изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, сключен между ИА ЕСМИС и УО на ОПРР.


 
Целта на проекта е Изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в  необлагодетелствани райони на България.


 РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА


Обща стойност на проекта 39 127 529.84 лв.