Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите"

 

Проектът ще се изпълнява съгласно Договор с рег. № 12-32-18 / 16.11.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, сключен между ИА ЕСМИС и УО на ОПАК.
 
Целта на проекта е създаване и усъвършенствуване на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна среда/точка за обмен на пространствени данни за осигуряване на административно обслужване, ориентирано към потребителите. Проектът изцяло покрива общата цел на приоритетна ос 3 “Качествено административно обслужване и развитие на електронно управление” на ОПАК чрез своята обща цел: създаване на необходимата стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна национална среда/точка за достъп до пространствени данни.
 
Обща стойност на проекта 2 047 792, 71 лв.

Проектът се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА