Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Компетентна и ефективна администрация в Изпълнителна агенция„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

 

Проектът ще се изпълнява съгласно Договор с рег. № ЦA12-22-34/ 11.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, сключен между ИА ЕСМИС и УО на ОПАК.
Целта на проекта е да се повиши квалификацията и компетентността на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, чрез което ще се постигне по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на персонала на агенцията. Това ще допринесе и за постигане на стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.
 
Обща стойност на проекта 87 201, 52 лв.

Проектът се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА