Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”