Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Повишаване професионалните компетентности на служителите в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

   
Проектът ще се изпълнява съгласно Договор с рег. № ЦA13-22-82/ 10.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, сключен между Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” /ИА ЕСМИС/ и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/.

 

Целта на проекта е да се повиши квалификацията и компетентността на служителите в ИА ЕСМИС, чрез което ще се постигне по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на персонала на агенцията. Това ще допринесе и за постигане на стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Обща стойност на проекта 86 544, 93 лв.

 

Проектът се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА