Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
Проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурнoст“

Проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурнoст“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г.

В резултат от проведена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-6.007 „Мерки за изпълнение, развиване и прилагане на националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“ е сключен договор № 812108-47/12.08.2019 г. за изпълнението на проект „Изграждане на елементи от национална система за киберсигурност“.

Проектът има за цел подпомагане създаването на ефективна система за киберсигурност и устойчивост и е насочен към изграждането на институционализирана единна система на отговорности, процеси и процедури за мониторинг на общото състояние на киберпространството, за взаимодействие и ефективно използване на техническия капацитет за превенция, координиран отговор и възстановяване от киберинциденти и за анализ на тенденциите и изграждане на способности за активно и ефикасно противодействие на киберзаплахите. 

В рамките на проекта се предвижда изграждане и развитие на Национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност (НКОМКС), Национален киберситуационен център, Национален център по киберпрестъпност, Национален екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност,  надграждане на Центъра за мониторинг и реакция на инциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност в Държавна агенция „Национална сигурност“ и Центъра за киберотбрана при Министерство на отбраната с цел интеграция в Националната координационно-организационна мрежа за киберсигурност. За да се създаде ефективно функционираща НКОМКС, е необходимо да бъде повишен капацитетът на структурите с отговорност в областта на киберсигурността. Успешната реализация на проекта ще спомогне за установяването на координационни механизми на национално ниво и за изграждането на обща национална рамка и принципи за развитие в областта на киберсигурността, съгласувани с основните заинтересовани страни.

Обща стойност на проекта: 10 630 098.57 лв., от които 7 972 573.93 лв. от Фонд „Вътрешна сигурност“ и 2 657 524.64 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 41 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Партньор: Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи