Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Облачни е-услуги за администрацията“

Проектът „Облачни е-услуги за администрацията“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.013-0002-C01/07.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.013.
 
Целта на проекта е осигуряването на споделен ресурс на електронното управление чрез внедряването на платформа за автоматизация, предлагаща оптимизиране на работните процеси в администрацията
 
Обща стойност на проекта: 3 560 433.96 лв., от които 3 026 368,87 лв. от Европейския социален фонд и 534 065,09 лв. национално съфинансиране.
 
Срок на изпълнение: 27 месеца
 
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“
 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.